Wanbetaler

Wanbetaler: preventie helpt! Wanbetaler is iedereen die weigert te betalen voor een product of dienst, door een gebrek aan financiële middelen of omdat men het niet van plan was.

Veelvoorkomende wanbetalers

Wanbetalers zijn personen of instanties die weigeren te betalen voor een product of dienst. Wanneer men niet in staat is om te betalen spreek men van wanbetaling. Daarnaast kent men opzettelijke wanbetaling. Bij opzettelijke wanbetaling is het mogelijk dat de debiteur nooit van plan was om te betalen. Een andere variant wordt gehanteerd door bepaalde bedrijven en overheidsdiensten die ingecalculeerd te laat betalen om bijvoorbeeld een rentevoordeel te behalen. Wanbetaling is een negatief verschijnsel dat zowel individuen, bedrijven (met name zelfstandigen) als dienstverleners in problemen kan brengen.

Bescherming tegen wanbetaling

Men kan zich op verschillende manieren wapenen tegen wanbetaling. De normale gang van zaken is om na een herinneringsbrief over te gaan tot het inschakelen van een incassobureau. Deze stap lost al een groot aantal wanbetalingen op aangezien de kosten van de originele factuur dreigen op te lopen. Wanneer de inzet van een incassobureau niet werkt, gaat men over tot vordering met behulp van een deurwaarder. Deze stap heeft als nadeel dat eerst tussenkomt van een kantonrechter nodig is. Pas als de rechter de vordering heeft goedgekeurd, kan de deurwaarder overgaan tot inbeslagneming. Moedwillige wanbetaling wordt ook fraude genoemd. Zoals bij elke vorm van oplichting kan men hiervoor aangifte doen bij de politie.

Voorzorgsmaatregelen tegen wanbetalers

Met name in het zakelijke verkeer wordt het wanbetalers vaak gemakkelijk gemaakt. Dit is het resultaat van een tekort aan discipline op het gebied van facturering. Te laat factureren, verkeerde gegevens in de factuur en het duidelijk afspreken van een betalingstermijn geven wanbetalers een excuus om niet op tijd tot betaling over te gaan. Voor zelfstandigen die over het algemeen zelf facturen opstellen is het dus van belang om uiterst secuur te werk te gaan. Voor dienstverleners en grote bedrijven bestaan er andere preventieve oplossingen. Wie bij zijn zorgverzekeraar een betalingsachterstand van zes maanden heeft, wordt bij Zorginstituut Nederland aangemeld. De achterstallige premie moet worden afgelost met de verzekeraar terwijl voor komende maandtermijnen een vast bedrag aan het Zorginstuut Nederland wordt overgemaakt. Deze bestuursrechtelijke premie mag worden ingehouden van inkomen. Bedrijven met financiële armslag maken soms gebruik van een kredietverzekeraar. Kredietverzekeraars kunnen debiteurs toetsen en aan de hand daarvan een verzekering voorstellen voor een krediet. Bovendien zijn beruchte wanbetalers al bekend bij kredietverzekeraars. Bij wanbetaling krijgt de crediteur het verzekerde bedrag terug terwijl de kredietverzekeraar een incassoprocedure start tegen de wanbetaler. Ook kredietprofielen die worden opgesteld door handelsinformatiebureaus kunnen een inschatting geven van het risico op wanbetaling door bedrijven.